Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Životné jubileum 90 rokov pani Emílie Papajovej

 
17974113 872011582938738 288281530 n
 
 
Kým je človek mladý, má tisíc rôznych prianí od života. Ako rôčky postupne pribúdajú, niektoré priania sa človeku plnia, ale väčšina z nich sa stráca spolu s prežitými rokmi.Jedno však zostáva stále: zdravie. A práve najviac zdravia poprial vo veľkonočnú nedeľu na oslave v Dome kultúry Makov starosta obce, Martin Pavlík pani Emílii Papajovej, rod. Matejovej, bytom Makov – Potok 66 pri príležitosti 90. výročia jej narodenia.

Osadenie spomaľovačov

 

 Vzhľadom k tomu, že v miestnej časti Makov – Čierne je pomerne veľký pohyb automobilov, či už z dôvodu hustejšieho osídlenia, výstavby chát ale aj bežný pohyb návštevníkov, obec Makov pristúpi v týchto dňoch na tejto komunikácii k osadeniu spomalovačov, tzv. retardérov. Hlavným dôvodom je zvýšenie bezpečnosti pre našich obyvateľov, hlavne deti a mládeže, nakoľko vinou nedisciplinovaných vodičov prichádza k častým kolíziám.

Veľkonočná výstava 2. apríla 2017

9c

 

Štvrtá pôstna nedeľa v Makove bola výnimočná nielen krásnym slnečným počasím, ale  i Veľkonočnou výstavou, ktorá prebiehala vo vestibule DK. Svoje výrobky prišli prezentovať ľudoví remeselníci zo širokého okolia. Najviac nás však potešila hojná účasť našich makovanov, ktorí sa vo voľnom čase venuju ručným prácam.  

Deň zeme 2017

denzeme

 

 

Začiatok jari sa vždy ľuďom spája aj s veľkým jarným upratovaním, ktorého cieľom je skrášliť a upraviť si vlastné okolie. V Obci Makov jarné upratovanie spájame s celosvetovou akciou „Deň Zeme“, ktorý v tomto roku pripadá na sobotu 22. 04. 2017, kedy všetci spolu už každoročne upratujeme a skrášľujeme svoje okolie, verejné priestranstvá, miestne komunikácie a toky potokov v obci.

Tretia etapa projektu TU SME V BEZPEČÍ

IMG 20170324 141658 Medium

 

Je tu marec – mesiac knihy a k nemu sa neodmyslitelne viažu aj aktivity na pôde našej obecnej knižnice. V tomto roku dostali jej mladí čitatelia naozaj pekný darček. Vďaka projektu TU SME V BEZPEČÍ sa podarilo zariadiť novým nábytkom nevyužitú internetovú miestnosť. Tá je zariadená novými farebnými sedacími vakmi z ekokože, sedákmi, stolom, odkladacou lavicou a kobercami. Pekne zladený nábytok dáva priestoru úplne iný rozmer.

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Informacie

 

 

Navrhovateľ: Mesto Turzovka, Turzovka – Stred č.178, IČO : 00314331 podal dňa 20 .03.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:„ Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov –predĺženie stoky AIV28“, ktorá bude umiestnená na parc. cesta III/2024 (CKN č. 3760 , 3927( EKN č. 33035) v k.ú Turzovka. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Úplné znenie oznámenia 

VZN prijaté v roku 2017

ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie  obce Makov č.1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na  úseku školstva  Zrušené - nahradené VZN Obce Makov č. 1/2018 zo dňa 28.2.2018
                       
ikona pdf  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 2/2017,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné    nariadenie Obce Makov č. 8/2015 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a    pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 6/2017 dňa 6.12.2017

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
ikona pdf  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV  č. 4/2017  o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 5/2017o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Makov 264
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 6/2017 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania

(Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov  č. 7/2017 o nakladaní s odpadmi na území obce MakovObce Makov  č. 7/2017 o nakladaní s odpadmi na území obce Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 8/2017 o miestnom poplatku v Obci Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 9/2017 o miestnych daniach v Obci Makov
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 10/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Makov
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2008 Obce Makov, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Obce Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 12/2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Makov