Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Smernice a vnútorné predpisy obce Makov

ikona pdf

Zásady financovania humánnej činnosti  darcov krvi v obci Makov prostredníctvom rozpočtu Obce Makov

ikona pdf

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

ikona pdf

Smernica o manipulácii s pokladničnou hotovosťou

ikona pdf

Sadzobník úhrad za pracovné úkony a služby poskytované Obcou Makov platný a účinný od 01. 10. 2018

ikona pdf

Smernica,ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru,

na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov

podľa Zákona č.25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ikona pdf    Smernica Obce Makov o evidencii smerníc, vnútorných predpisov a poriadkov  
ikona pdf  Vnútorná smernica pre používanie pevných telefónnych liniek
ikona pdf    Vnútorná smernica pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel
ikona pdf

 Smernica,ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na  dodanie tovaru,

 na uskutočnenie stavebných prác a na  poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov 

ikona pdf  Smernica k metodike účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob.
ikona pdf

 VNÚTORNÁ SMERNICA k aplikácii zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.,ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník,

 Obchodný zákonník a zákon o  slobodnom prístupe k informáciám

ikona pdf   Bepečnostná smernica
ikona pdf   Smernica o pracovnom čase a úradných hodinách Obecného úradu Makov
ikona pdf   Vnútorná smernica pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej kontroly a vnútorného auditu v Obci Makov 
ikona pdf  Smernica o manipulácii s pokladničnou hotovosťou v organizačnej jednotke Obce Makov - Zariadenie pre seniorov
ikona pdf  Vnútorná smernica pre prijímanie Všeobecne záväzných nariadení Obce Makov
ikona pdf  Vnútorná smernica Obce Makov pre odborné vzdelávanie zamestnancov Makov
ikona pdf  Vnútorná smernica pre úschovu cenných vecí prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Makov
ikona pdf  Smernica pre úschovu vkladných knižiek a manipuláciu s cudzími finančnými prostriedkami na vkladných knižkách
ikona pdf Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach OBCE MAKOV
ikona pdf Vnútorná smernica Obce Makov o predkladaní materiálu na zasadnutie obecného zastupiteľstva
ikona pdf

 Smernica,ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru,

na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov

ikona pdf   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce makov  
ikona pdf

 Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu na používanie nákladného automobilu Obce Makov CITROEN BERLINGO

 CA 958 AZ

ikona pdf  Povodňový plán záchranných prác obce                                                 
ikona pdf  Povodňový plán zabezpečovacích prác vodovodu v obci Makov
ikona pdf

 Zásady financovania humánnej činnosti darcov krvi prostredníctvom rozpočtu obce Makov                                     

ikona pdf  Zásady vybavovania sťažností a petícii v Obci Makov
ikona pdf  Prevádzková doba obecných ustanovizní
ikona pdf   Vnútorný predpis na vymedzenie pracovných činností