Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Život v ZpS

Kultúrna a záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Makov č. 62. Chápeme ju ako súčasť vnútorného života a je jednou z foriem trávenia voľného času našich obyvateľov. Naším cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení napĺňať a organizovať ich voľný čas.

 

Jubilanti v našom zariadení v decembri roku 2015

Plynie čas, keď v zrkadle objaví sa vlas, niť strieborná. Čas je čas a s časom nie sú žarty.
V mesiaci december sa však čas akoby nachvíľu zastavil a dovolil starostovi obce, Martinovi Pavlíkovi, nazrieť do kníh života dvoch obyvateľov zariadenia pre seniorov – makovských rodákov a prečítať z nich pár riadkov.

Od sviatočnej decembrovej chvíle pero času začalo písať svoje riadky u Jozefíny Vojtechovej na deväťdesiatu prvú stranu a u Štefana Papaja na deväťdesiatu šiestu stranu, čo je pre nás znakom zastaviť sa aspoň na chvíľu vo víre všednosti a neodkladných pracovných povinností a dopriať peru čas napísať na úvod tejto strany krasopisným písmom slová „Všetko najlepšie!“ a oboch oslávencov pozdraviť týmito veršami :

 

Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie
s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú,
že moje uši sa už musia napínať,
aby zachytili slová.

Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú,
že môj zrak zoslabol
a moje myslenie už nie je také bystré.
Nech sú požehnaní tí, čo sa ohliadli preč,
keď sa mi dnes vyliala káva.

Nech sú požehnaní tí, čo nikdy nepovedia,
dnes si tú historku dvakrát vykladala.
Nech sú požehnaní tí, čo poznajú spôsoby,
ako vyvolať milé včerajšky.

papaj   vojtechova

P. Jozefína Vojtechová a p. Štefan Papaj si prostredníctvom spomienkovej terapie zaspomínali, ako trávili čas pred nástupom do zariadenia pre seniorov a v rámci rozhovoru sa so starostom obce, p. Martinom Pavlíkom, porozprávali o prežitom živote a bohatých životných skúsenostiach.
Zastá

vame názor, že vedenie obce spríjemnilo obom oslávencom decembrové popoludnie a starostovi obce sa podarilo na ich tvárach, poznačených vekom, vyčarovať úsmev a srdcia oslávencov potešiť spoločenským i vecným darčekom v podobe kytice a darčekového koša.

Ešte raz prajeme oslávencom všetko najlepšie pri príležitosti týchto pekných životných jubileí!

 

Voľnočasové aktivity realizované v Zariadení pre seniorov Makov v mesiaci december 2015


Kultúrna a záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Makov č. 62. Chápeme ju ako súčasť vnútorného života a je jednou z foriem trávenia voľného času našich obyvateľov. Naším cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení napĺňať a organizovať ich voľný čas. V mesiaci december 2015 sme realizovali 6 voľnočasových aktivít:

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 06. 12. 2015 – Mikulášske posedenie

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – a to sú Vianoce. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, má celé vianočné obdobie svojské čaro. V našom zariadení ako predzvesť Vianoc prichádza každoročne na návštevu svätý Mikuláš, v pravom mikulášskom kostýme a s plným vrecom mikuláškych balíčkov.

Aby tomu bolo tak aj v Zariadení pre seniorov Makov aj tento rok, vedenie obce objednalo „Mikuláša, Anjela a Čerta“ a Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka, v nedeľu dňa 06. 12. 2015 v poobedňajších hodinách pripravila pre klientov ZpS Makov č. 62 voľnočasovú aktivitu „Mikulášske posedenie.“

Sociálna pracovníčka v úvode stretnutia o 14 30 hod. všetkých klientov privítala v priestoroch jedálne básňou s mikulášskou tematikou. Potom nasledovalo odovzdávanie mikuláškych balíčkov, ktoré pre klientov už tradične sponzorsky darovala pohrebná služba LAUK (viď. vyúčtovanie). Mikulášske balíčky boli klientom odovzdané počas mikulášskeho posedenia v priestoroch jedálne ZpS. Klienti, ktorí sa vzhľadom na zdravotný stav mikulášskeho posedenia nezúčastnili, Mikuláš odovzdal balíčky na ich izbách v sprievode Anjela a Čerta. Niektorí klienti už tradične zarecitovali básne a riekanky, či zaspievali piesne s mikulášskou tematikou (p. Štefan Papaj – 95 ročný, p. Rozália Kubačková – 91 ročná, p. Jozefína Vojtěchová – 90 ročná, p. Emília Zvoníčková, p. Anna Krutošíková). Dvom klientom bol mikulášky balíček z dôvodu ich neprítomnosti v zariadení ponechaný na nočnom stolíku (p. Oto Čapka – hospitalizácia v KNsP Čadca, p. Anna Pešatová – dovolenka v domácnosti). 

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 16. 12. 2015 – Muzikoterapia spojená s vystúpením FS Staškovanka s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek

Muzikoterapia je liečba zvukom a hudbou stará tisícročia. Je to liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka.
Hudba ovplyvňuje srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku a pod. Muzikoterapia pomáha chorým aj zdravým ľuďom. Pohybové aktivity pri hudbe podporujú a rozvíjajú rozsah pohybov, senzomotorickú koordináciu, svalovú silu, vytrvalosť, dýchanie, svalovú relaxáciu.

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – a to sú Vianoce. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, má celé vianočné obdobie svojské čaro.

Aby tomu bolo tak aj v Zariadení pre seniorov Makov, sociálna pracovníčka, Mgr. Monika Hrtúsová, vyzdobila spoločne s klientmi zariadenia v rámci pracovnej terapie interiér ZpS vo vianočnom duchu (výzdoba jedálne, návštevnej miestnosti, medziposchodí – vianočné stromčeky, ikebany, vyhotovenie násteniek s vianočnou tématikou) a dňa 16. 12. 2015 pripravila pre klientov ZpS Makov č. 62 voľnočasovú aktivitu „Muzikoterapiu spojenú s vystúpením FS Staškovanka s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek“.IMG 0462

FS Staškovanka vystúpila aj v slovenskej televízii v roku 1998. Odzneli vianočné piesne v programe „Konto nádeje“, kde finančne prispeli na pomoc trpiacim deťom. V duchu Vianoc nahrali v minulom roku CD “ Kysucké Vianoce“. V júni 2007 FS Staškovanka vyhrala celoslovenskú súťaž v kategórii speváckych skupín v Košiciach. Súbor väčšinou účinkuje v obci pri slávnostných príležitostiach, pričom nezabúda aj na občanov Staškova, umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Informácie o ľudových zvykoch a piesňach získava FS od starších ľudí a pamätníkov, námety do pásiem nachádza vo zvykoch a obyčajach Staškova.

V rámci muzikoterapie si klienti ZpS za pomoci členov FS a sprievodu harmonikára zaspievali vianočné koledy a vypočuli vianočné vinšovačky, pričom na ich tvárach bolo badať slzy dojatia a radosti. Klienti sa v rámci rozhovoru porozprávali s členmi FS Staškovanka a so starostom obce Staškov, ktorý im odovzdal hudobný darček a všetkým poprial požehnané vianočné sviatky.


Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 09. 12. 2015 –Vianočné aranžovanie

Prostredníctvom záujmovej činnosti zabránime nežiaducim zmenám z nečinnosti a odpútame pozornosť klienta od jeho ťažkostí a negatívnych myšlienok. Záujmová a voľnočasová činnosť pomáha klientovi získať vnútornú motiváciu, zmenu prístupu k problémom, nadhľad, odolnosť voči stresovým situáciám, určitý posun v ich prežívaní.. Takéto aktivity umožňujú rozvíjanie aktivity klienta, jeho komunikácie a asertívneho správania.
Prostredníctvom záujmovej činnosti dochádza ku kontaktu sociálnej pracovníčky s klientmi. Rozvíjajú sa sociálne zručnosti, priateľské vzťahy, podporuje sa kooperácia, spolupráca, zmysel pre pomoc a tímovú prácu. Zdravá súťaživosť motivuje k ďalšej aktivite. Sociálna pracovníčka pracujúca s klientmi pri voľnočasových aktivitách lepšie spoznáva jednotlivých obyvateľov zariadenia, ich osobnosť a schopnosti, vedomosti a zručnosti.

Záujmové a voľnočasové aktivity môžu klientovi pomôcť v jeho adaptácii a socializácii, najmä ak sú voľnočasové aktivity realizované v skupine, v akceptácii a spolupráci, v odbúraní stavov napätia a agresie, v sebapoznávaní a sebaprejavení, v posilňovaní sebavedomia.

Práve za týmto účelom zorganizovala sociálna pracovníčka, Mgr. Monika Hrtúsová, dňa 09. 12. 2014 so začiatkom o 0830 hod. v jedálni ZpS Makov vianočné aranžovanie. Uvedenej ergoterapeutickej aktivite sa sociálna pracovníčka spolu s klientmi venovala do 12 00 hod.

Hneď na začiatku uvedenej voľnočasovej sociálna pracovníčka oboznámila zúčastnených klientov- prijímateľov sociálnej služby v ZpS Makov – s teoretickými a praktickými základmi aranžovania vianočných bytových doplnkov (ikebán, venčekov a stromčekov). Výhodou spomínanej aktivity bolo, že klienti si mohli používaný materiál (nerozbitné vianočné ozdoby, mašle, venčeky, misky, lepiacu pištoľ atď.) obzrieť, vybrať a „ohmatať.“

Proces vianočného aranžovania sme si zjednodušili tým, že potrebný materiál (s vianočnou tematikou) zabezpečila sociálna pracovníčka. Aranžovanie vyvolalo u všetkých zúčastnených nádherný pocit plný pôžitku, uvoľnenie, ale aj napätia, pri ktorom ustúpili do úzadia problémy bežného života klientov. Všetku našu energiu sme sústredili na vytváranie krásy z vianočných dekorácií za motivácie sociálnej pracovníčky a vlastnej kreativity. Využili sme prácu s nerozbitnými vianočnými ozdobami, prácu s florexom, venčekom, lepiacou pištoľou a aranžovanie do ikebán a svietnikov.

Všetci, ktorí sa uvedenej voľnočasovej aktivity zúčastnili, pracovali so zaujatím a očakávaním pochvaly. V strede týždňa sme sa pokúsili spestriť stredajšie popoludnie obyvateľov ZpS a rozvíjať ich tvorivé schopnosti. Každý vianočný aranžmán bol svojím spôsobom jedinečný. Pri danej kolektívnej práci vznikla zdravá súťaživosť a činorodé pracovné ovzdušie.

Všetci klienti boli po dokončení vianočnej výzdoby sociálnou pracovníčkou pochválení a vyzdobili si nielen spoločné priestory ZpS, ale aj svoje izby v duchu Vianoc.

Výsledkom tejto voľnočasovej aktivity bola prekrásna zeleno-biela výzdoba interiéru zariadenia a zhotovenie násteniek v zariadení s vianočnou tématikou.

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 11. 12. 2015 –Muzikoterapia – vystúpenie heligonkárov s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek – spojená s návštevou rodákov z Obcí Klokočov a Korňa umiestnených v našom zariadení pre seniorov

Muzikoterapia je liečba zvukom a hudbou stará tisícročia. Je to liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka.
Hudba ovplyvňuje srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku a pod. Muzikoterapia pomáha chorým aj zdravým ľuďom. Pohybové aktivity pri hudbe podporujú a rozvíjajú rozsah pohybov, senzomotorickú koordináciu, svalovú silu, vytrvalosť, dýchanie, svalovú relaxáciu.
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – a to sú Vianoce. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, má celé vianočné obdobie svojské čaro.
Aby tomu bolo tak aj v Zariadení pre seniorov Makov, sociálna pracovníčka, Mgr. Monika Hrtúsová, dňa 09. 12. 2015 v doobedňajších hodinách vyzdobila spoločne s klientmi zariadenia v rámci pracovnej terapie interiér ZpS vo vianočnom duchu (výzdoba jedálne, návštevnej miestnosti, medziposchodí – vianočné stromčeky, ikebany, vyhotovenie násteniek s vianočnou tématikou) a dňa 11. 12. 2015 pripravila pre klientov ZpS Makov č. 62 voľnočasovú aktivitu „Muzikoterapiu – vystúpenie heligonkárov s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek – spojenú s návštevou rodákov z Obcí Klokočov a Korňa umiestnených v našom zariadení pre seniorov“.


V rámci muzikoterapie si klienti ZpS za pomoci a sprievodu harmonikárov – heligonkárov z Klokočova zaspievali vianočné koledy a vypočuli vianočné vinšovačky, pričom na ich tvárach bolo badať slzy dojatia a radosti. Klienti sa v rámci rozhovoru porozprávali so starostom Obce Korňa a starostkou Obce Klokočov, ktorí im odovzdali nielen hudobný darček, ale i vianočné balíčky a všetkým popriali požehnané vianočné sviatky.

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 14. 12. 2015 – Muzikoterapia spojená s vystúpením detí zo ZŠ Makov v spolupráci so ZUŠ Čadca – Spevulky a FS Makovníček s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek

Po úspešnom nedeľňajšom „Makovskom vianočnom jarmoku“ sme dňa 14. 12. 2015 pripravili pre klientov ZpS Makov č. 62 voľnočasovú aktivitu „Muzikoterapiu spojenú s vystúpením detí ZŠ Makov v spolupráci so ZUŠ Čadca („Spevulky“) a FS Makovníček s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek“.
V rámci muzikoterapie si klienti za pomoci spevákov – detí z FS Makovníček a detí zo ZŠ Makov v spolupráci so ZUŠ Čadca („Spevulky“) a sprievodu makovského harmonikára Jozefa Šimeka a klaviristky Kataríny Lučanovej zaspievali slovenské vianočné koledy.
Klienti sa v rámci rozhovoru porozprávali a prostredníctvom spomienkovej terapie si zaspomínali, ako trávili predvianočný a vianočný čas pred nástupom do zariadenia.
Veríme, že s touto voľnočasovou aktivitou boli naši obyvatelia spokojní, nakoľko speváci a hudobníci dokázali v priestoroch nášho zariadenia v doobedňajších hodinách v priestoroch jedálne v čase od 1300 hod. do 14 00 hod. vytvoriť veselú, a predovšetkým sviatočnú náladu, ktorá našich klientov sprevádzala celý deň.
Zastávame názor, že našim obyvateľom sme spríjemnili pondelkové dopoludnie a podarilo sa nám na ich tvárach, poznačených vekom, vyčarovať úsmev a ich srdiečka potešiť kultúrnym a spoločenským darčekom.
Konštatujeme, že všetkých 23 prijímateľov sociálnej služby v ZpS sa do voľnočasovej aktivity zapojilo so záujmom a aktívnym prístupom, čo je pozitívom tejto voľnočasovej aktivity. Uvedená voľnočasová aktivita prispela k pozitívnemu mysleniu a rozvoju spoločenských kontaktov.
Veríme, že sme naším klientom spríjemnili obdobie adventu. Takéto aktivity sa radia medzi tie „najatraktívnejšie“ a sú súčasťou „domováckych Vianoc.“

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 24. 12. 2015 – Štedrá večera


Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sú opäť tu.... Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – a to sú Vianoce. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, má celé vianočné obdobie svojské čaro.

Aby tomu bolo tak aj v Zariadení pre seniorov Makov, sociálna pracovníčka, Mgr. Monika Hrtúsová, dňa 09. 12. 2015 v doobedňajších hodinách vyzdobila spoločne s klientmi zariadenia v rámci pracovnej terapie interiér ZpS vo vianočnom duchu (výzdoba jedálne, návštevnej miestnosti, medziposchodí – vianočné stromčeky, ikebany, vyhotovenie násteniek s vianočnou tematikou). Dňa 11. 12. 2015 sme si spoločne vypočuli vystúpenie klokočovských heligonkárov s vianočným pásmom kolied, po úspešnom nedeľňajšom „Makovskom vianočnom jarmoku“ sme dňa 14. 12. 2015 strávili príjemné popoludnie spojené s vystúpením detí ZŠ Makov v spolupráci so ZUŠ Čadca („Spevulky“) a FS Makovníček s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek. Folklórna skupina Staškovanka nás všetkých potešila hudobným darčekom v podobe vianočného pásma dňa 16. 12. 2015.12498536 637378729735359 1686308533 n

Dňa 24. 12. 2015 so začiatkom o 1600 hod. sme sa spoločne, za prítomnosti starostu obce a zástupcu starostu obce, zúčastnili na „Štedrej večeri“ . Tíško zazneli vianočné modlitby, zaspievali sme si vianočnú koledu „Tichá noc, svätá noc“. Pripili sme si vianočným vínom, pochutili sme si na vianočnej kapustnici, zemiakovom šaláte a vyprážanej rybe. Na sviatočne prestretom štedrovečernom stole nechýbali ani voňavé vianočné koláčiky – sladký darček od vedenia obce.

Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka, konštatuje, že „Štedrá večera“ prispela k rozvoju sociálnych a spoločenských kontaktov, ako i k navodeniu sviatočnej vianočnej atmosféry v podvedomí klientov. Záverom sa sociálna pracovníčka klientom, ale i hosťom, poďakovala za účasť a všetkým popriala požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Spoločne sme si zaželali, aby nás všetkých ticho Vianoc naplnilo pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok.

 


Ďalšie voľnočasové aktivity realizované v roku 2015:

 06. 01. 2015 – Biblioterapia spojená s bohoslužbou na sviatok Zjavenia Pána a požehnaním zariadenia pre seniorov
 12. 01. 2015 – Precvičovanie jemnej motoriky a relaxačné cvičenie
 19. 01. 2015 – Spomienková terapia na tému „Môj rodný dom“ a relaxačné cvičenie
 21. 01. 2015 - Kreslenie, maľovanie, písanie (podpisovanie) a práca s papierom
 26. 01. 2015 – Spoločenské hry
 27. 01. 2015 – Pracovná terapia
 28. 01. 2015 - Precvičovanie jemnej motoriky a relaxačné cvičenie
 19. 03. 2015 – Spomienková terapia na tému „Fašiangy v Makove od popolcovej stredy po Veľkonočný pondelok“
 21. 03. 2015 – Vítanie jari spojené s vystúpením detí zo YŠ s MŠ Makov s pásmom piesní, básní a hier
 25. 03. 2015 - Precvičovanie jemnej motoriky a relaxačné cvičenie
 26. 03. 2015 - Kreslenie, maľovanie, písanie (podpisovanie) a práca s papierom
 27. 03. 2015 – Spoločenské hry
 27. 03. 2015 – Práca s prírodnými materiálmi – pletenie veľkonočných korbáčov
 31. 03. 2015 - Kreslenie, maľovanie, písanie (podpisovanie a opovedanie) a práca s papierom
 10. 04. 2015 – Spoločenské hry
 16. 04. 2015 – Pracovná terapia – jarné upratovanie v Obci Makov, osada Čierne, spojené s Dňom Zeme
 20. 04. 2015 - Kreslenie, maľovanie, písanie (podpisovanie) a práca s papierom
 06. 05. 2015 – Biblioterapia spojená s výstavou „Biblia na cestách“
 13. 05. 2015 - Vyšívanie na vyšívacie dosky podľa predlohy
 19. 05. 2015 - Vyšívanie na vyšívacie dosky podľa predlohy
 27. 05. 2015 – Spoločenské hry
 02. 06. 2015 - Vyšívanie na vyšívacie dosky podľa predlohy a spoločenské hry
 04. 06. 2015 – Muzikoterapia spojená s relaxačným cvičením na čerstvom vzduchu
 10. 06. 2015 – Kysucké športové hry seniorov 2015 v Čadci
 16. 06. 2015 - Kreslenie, maľovanie, písanie (podpisovanie a čítanie) a práca s papierom

 

 

 

Niektoré voľnočasové aktivity v roku 2014

23. 01. 2014 – Kultúrno – spoločenské dopoludnie spojené s muzikoterapiou pri príležitosti významného životného jubilea – deväťdesiatych narodenín našich obyvateliek

10. 01. 2014 v ZpS – kreslenie, maľovanie, písanie (podpisovanie) a práca s papierom

10. 01. 2014 – Biblioterapia spojená s posvätením zariadenia pre seniorov

jubileum m (2) Sample Image Sample Image Sample Image


Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 06. 02. 2014 v ZpS – spoločenské hry

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 07. 02. 2014 v ZpS – precvičovanie jemnej motoriky a relaxačné cvičenie

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 18. 02. 2014 v ZpS – kreslenie, maľovanie, písanie (podpisovanie) a práca s papierom

 

Sample  Image Sample  Image Sample  Image

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 27. 02. 2014 v ZpS – „Fašiangové posedenie spojené s pochovaním basy“

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 07. 03. 2014 v ZpS – spomienková terapia na tému „Československí a slovenskí prezidenti“

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 11. 03. 2014 v ZpS – „Hráme sa zdravo, učíme sa hravo"