Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Stavebný úsek

ikona pdf

        Usmernenie vlastníkom nehnuteľnosti v Obci Makov k výstavbe drobných stavieb    

ikona pdf

       Informácia o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení

       čísla stavbe (budove)

ikona pdf

       Usmernenie vlastníkom nehnuteľností v Obci Makov k výstavbe rodinných domov,

       rekreačných chát a iných objektov

 

TLAČIVÁ 

ikona pdf

Návrh na povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní

ikona pdf  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa §3 vyhl.č.453/2000 Z.z      
ikona pdf  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §17 vyhl.č.453/2000 Z.z
ikona pdf  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (bez stavebných úprav)

 

ikona pdf     Ohlásenie udržiavacích prác   
ikona pdf     Ohlásenie drobnej stavby
ikona pdf   Prehlásenie stavebného dozoru    
ikona pdf   Súhlas so stavbou
ikona pdf   Terénne úpravy - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
ikona pdf

  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona

   č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)    

   v znení neskorších predpisov   

ikona pdf   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
ikona pdf    Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia  
ikona pdf   Žiadosť o povolenie terénnych úprav
ikona pdf

  Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby - prístavby, nadstavby,

ikona pdf

 Žiadosť o stavebné povolenie 

ikona pdf

  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona

ikona pdf   Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávka
ikona pdf     Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
ikona pdf     Žiadosť o povolenie udržiavacích prác  
ikona pdf   Žiadosť o povolenie udržiavacích prác