Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Sociálne služby

Pobytová sociálna služba – ZSS Útulok, Makov č. 122

Obec Makov poskytuje pobytovú sociálnu službu v útulku na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v súlade s § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1191 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 8/2011 o poskytovaní sociálnej služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku.
Financovanie je realizované formou finančného príspevku v súlade so zmluvou uzatvorenou s MPSVaR SR a v súlade s VZN Obce Makov č. 8/2011 o poskytovaní sociálnej služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku.
V súlade s Výpisom registra poskytovateľov sociálnych služieb ŽSK je kapacita útulku stanovená na 5. Sociálne služby sú prijímateľom sociálnych služieb v útulku poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade VZN Obce Makov č. 8/2011 o poskytovaní sociálnej služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku.

Pobytová sociálna služba – Zariadenie pre seniorov Makov č. 62

Obec Makov poskytuje pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1191 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení pre seniorov.
Financovanie je realizované formou finančného príspevku v súlade so zmluvou uzatvorenou s MPSVaR SR a v súlade s VZN Obce Makov Obce o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení pre seniorov.
V súlade s Výpisom registra poskytovateľov sociálnych služieb ŽSK je kapacita zariadenia pre seniorov stanovená na 53. Sociálne služby sú prijímateľom sociálnych služieb v zariadení pre seniorov poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade VZN Obce Makov o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení pre seniorov.


Terénna sociálna služba – opatrovateľská služba

Obec Makov poskytuje terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu - v prirodzenom sociálnom prostredí občana v súlade s § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 21/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.

Jedáleň a prepravná služba

Obec Makov poskytuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom stravovania a donášky stravy do domácnosti oprávnených občanov formou rozvozu stravy v súlade § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1191 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 5/2012 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni.

Jedáleň Zariadenia pre seniorov Makov č. 62 poskytuje stravovanie:
 spôsobom výdaja obeda v jedálni zariadenia, odobratím stravy do nádob, ktoré sú v súlade s požiadavkami hygieny
 prostredníctvom donášky stravy do domácností určených fyzických osôb motorovým vozidlom PEUGEOT PARTNER ako terénnu sociálnu službu.

Obec Makov poskytuje prepravnú službu ( a sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti oprávnených občanov formou rozvozu stravy) osobným motorovým vozidlom Obce Makov - PEUGEOT PARTNE, evidenčné číslo: CA883BV.
V prípade poruchy uvedeného motorového vozidla sa sociálne služby zabezpečujú osobným motorovým vozidlom Zariadenia pre seniorov Makov č. 62 – CITROEN BERLINGO, evidenčné číslo: CA – 954AZ.
Sociálne služby Obce Makov poskytuje zamestnanec obce v súlade s Dohodou o pracovnej činnosti a Pracovnou zmluvou.
Prepravná služba je poskytovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1191 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a s VZN Obce Makov č. 7/2011 o poskytovaní prepravnej služby občanom v obci Makov a o výške úhrady za prepravnú službu.

Poskytovanie sociálnej pomoci

Obec Makov poskytuje pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii:
 pomoc rodinám s deťmi, ktorej cieľom je zmierniť ich sociálnu situáciu v prípade hmotnej núdze, a to vo forme poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením MŠ a ZŠ Makov a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 predvianočné návštevy obyvateľov Obce Makov, ktorí sú umiestnení v okolitých zariadeniach sociálnej starostlivosti, spojená s odovzdávaním vianočných balíčkov
 predvianočné návštevy obyvateľov Obce Makov nad 80 rokov veku spojené s odovzdávaním vianočných balíčkov (terénne šetrenia vykonané za účelom sociálneho poradenstva a pomoci seniorom).

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Obec Makov zabezpečuje:
 zdravotnú posudkovú činnosť (vydávanie zdravotných posudkov na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v súlade s § 49 zákona o sociálnych službách)
 sociálnu posudkovú činnosť (vydávanie sociálnych posudkov, ktoré obsahujú znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v súlade s § 50 zákona o sociálnych službách),
 vydávanie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu (v súlade s § 51 zákona o sociálnych službách)
 vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu
 poskytovanie základného sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

(Úhrada za sociálnu službu je stanovená v súlade s legislatívou (zákon o sociálnych službách, zákon o životnom minime a platné VZN Obce Makov).

Tlačivá  :

 ikona pdf    Žiadosť o posúdenie odkázanosti
 ikona pdf   Lekársky nález
 ikona pdf   Vyhlásenie o majetku
 ikona pdf    Žiadosť  o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby