Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pozvánka na zasadnutie OZ 22.2. 2017

           Z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa  22. februára  2017  o 8. 30 hod.

                                           t. j. v stredu v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

Program:


1. Otvorenie, schválenie navrhovateľa uznesení, overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce


2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Predkladá : Jozef Pavlík, zástupca starostu obce


3. Nakladanie s majetkom obce
A/ Schválenie odpredaja pozemku CKN 5188 a CKN 5190 v k. ú. Makov – Čierne Rastislavovi Holákovi, bytom Makov-Čierne 193
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca pozemkov


B/ Štefan Krkoška a manž. Irena, Makov 320 – Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 177/73
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca pozemkov
C/ Opakovaný prenájom bytov v bytovom dome Makov – Čierne 17
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca BD
D/ Opakovaný prenájom bytov v bytovom dome Makov 383
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca BD
E/ Prejednanie návrhu zvýšenia zábezpeky v bytových domoch Makov – Čierne 17 a Makov 383
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca BD
F/ Prerokovanie prenájmu priestorov v prístrešku polyfunkčného objektu Makov – Čierne č.17
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce, František Chuděj, zamestnanec OÚ


4. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu pre stavbu „Obecný úrad Makov č. 60-zníženie energetickej náročnosti“
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce, František Chuděj, zamestnanec OÚ


5. Schválenie VZN Obce Makov o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva
Predkladá: Mgr. Iveta Chromíková, úsek školstva


5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
Predkladá : Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce


6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za mesiace 1-2/2017
Predkladá : Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce


7. Rôzne


8. Diskusia


9. Návrh na uznesenie


10. Záver

 

    Martin Pavlík, starosta obce