Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. júna 2017

Zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 22. júna 2017 o 8. 30 hod, t. j. vo štvrtok v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

Program:
1. Otvorenie, schválenie navrhovateľa uznesení, overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Predkladá : Jozef Pavlík, zástupca starostu obce


3. Schválenie účtovnej závierky firmy Vodohospodár Makov, spol. s r. o. za rok 2016
Predkladá: Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r. o.
Katarína Chudějová, účtovníčka spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r. o.
4. Správa audítora Ing. Tibora Bátoryho k účtovnej závierke Obce Makov za rok 2016 a o preverení súladu hospodárenia Obce Makov so zákonom č. 583/2004 Z. z. pre Obecné zastupiteľstvo obce Makov
Predkladá: Ing. Irena Valičková, úsek rozpočtu a účtovníctva obce
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2016
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
6. Schválenie záverečného účtu Obce Makov za rok 2016
- Rozpočet obce pre rok 2016
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
- Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016
- Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- Finančné usporiadanie vzťahov
- Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016
- Prehľad o poskytovaných zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- Návrh uznesenia
Predkladá: Ing. Irena Valičková, úsek rozpočtu a účtovníctva obce
7. Úprava rozpočtu Obce Makov pre rok 2017
Predkladá: Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka OÚ
8. Schválenie Organizačnej štruktúry Zariadenia pre seniorov v Makove
Predkladá: Mgr. Martina Dodeková, vedúca ZpS
9. Nakladanie s majetkom obce
A/ Opakované uzavretie zmlúv o nájme bytov a prenájom bytov v BD Makov-Čierne 17
a Makov 383
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca BD
10. Informačná správa o realizácii stavby „Rekonštrukcia chodníkov v obci Makov – III. etapa“
Predkladá: František Chuděj, správca MK
11. Informačná správa o poskytnutí dotácie na projekt „Stavebné úpravy prístrešku pre dobytok č. 136 na zberný dvor obce Makov“
Predkladá: František Chuděj, správca MK

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiace marec, apríl, máj 2017
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre II. polrok 2017
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
14. Rôzne
A/ Žiadosť Mesta Čadca o dofinancovanie nákladov na žiaka ZUŠ pri elokovanom
pracovisku v Makove
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce
19. Diskusia
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
Martin Pavlík