Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Vývoz a likvidácia objemného odpadu a drobného stavebného odpadu

odpadky

Obec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 13.5.2019 do 17.5.2019 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci.

 

 

 

Vývoz odpadu budú vykonávať zamestnanci Obce Makov. Vývoz sa bude uskutočňovať tak, že občania a vlastníci nehnuteľností, za ktoré je uhrádzaný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v deň vývozu pripravia odpad na kraj nehnuteľností (komunikácie) tak, aby bol viditeľný a prístupný traktorom a neobmedzoval cestnú premávku. 

Predmetom zberu je objemný odpad a drobný stavebný odpad: nepotrebný, vyradený nábytok, drevo, elektrospotrebiče, staré vyradené televízory, chladničky, práčky, akumulátory, rozmerný šrot, odpad zo stavieb z bežných udržiavacích prác a pod., pneumatiky bez diskov, vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností (jednoducho všetko, čo je odpadom a nevojde sa do bežnej zberovej nádoby).

V zmysle VZN Obce Makov č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Makov je poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,05 €/1 kg.V prípade, že potrebujete od svojej nehnuteľnosti odviezť takýto odpad, zamestnanci obce, ktorí vývoz vykonávajú, majú objednávkové tlačivá, ktoré si vyplníte, aby Vám obec mohla vystaviť faktúru na úhradu poplatku. Bez vypísania objednávky drobný stavebný odpad nebude odvezený!

Ak budete dávať do zvozu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu železný šrot, podľa možností ho nechajte za plotom u Vás, my ho odtiaľ odoberieme. Predíde sa tak krádežiam tohto železného šrotu. Šrot bude od Vás odobratý bezplatne bez žetónov. Upozorňujeme občanov, že v prípade, že bude nachystaný na vývoz odpad, ktorý si môžete umiestniť do svojej vlastnej zbernej nádoby, takýto odpad bude od Vašej nehnuteľnosti odobraný iba v prípade, že nachystáte potrebný počet žetónov, ako keby ste vyvážali „popolnice“. Ak žetóny nebudú nachystané alebo pripevnené k odpadu, takýto odpad nebude odobratý a bude ponechaný na mieste.


Program vývozu objemného a drobného stavebného odpadu


 13.5.2019 PONDELOK Vidielky, ulica k M. Nemcovi, celé Obracane, ulica od
R. Šutiaka po most u p. Suranovej, ulica k stredisku SSC, ulica od mostu u p. Suranovej smer žel. stanica až po Espresso Skalka a ďalej ulica od žel. stanice až po cukráreň, ulica pod Grapami. Potok od sv. Jána, Husare, k J. Bugalovi, až do Bajcari, Bittale.
________________________________________________________________________
14.5.2019 UTOROK Od hlavnej križovatky I/18, Labaje až na Pančavu, okolie
cintorína, Prachare, Greguše.
Od hlavnej križovatky I/18, Čierne až po koniec Čierneho u Holákov k nehnuteľnosti p. Masnicovej, vrátane bytovky č. 105, IBV u Škorňov, IBV oproti ihriska, ihrisko, Šubíky po p. Stolárika a p. Jozefa Kubinca, ulica k p. Marčišovej, Belone.
________________________________________________________________________
15.5.2019 STREDA Ústredie od hlavnej križovatky I/18 po Chatu Makov, ZŠ,
MŠ, DK, ulica poza Požiarnu zbrojnicu, cesta k starej
vodárni a k p. Suranovi, stará cesta od J. Čičku po rodinu
Slávikovú, stará cesta okolo RD Slaninákovej, cesta
k Jozefovi Adamcovi, Moravčíky, Bugale.
________________________________________________________________________
16.5.2019 ŠTVRTOK Od Chaty Makov smer Kopanice, Jandale, Nová Dedina,
Valíčky, Kopanice - Papaje, Lovase, u Fabši, Jaše, Buková,
Kopanice – Kršlisko, Kasárne, čierne skládky.
________________________________________________________________________
17.5.2019 PIATOK Od Chaty Makov, Riečky, Cestný hraničný priechod,
Trojačka, Zadky, Vŕšok, cesta k p. Zemanovej, Bumbálka,
čierne skládky.
________________________________________________________________________

Vývoz bude uskutočnený v uvedených dňoch od 7.30 hod do 14.30 hod.

Žiadame občanov, aby sa zbavili nepotrebného odpadu a prispeli tak ku zvýšeniu kvality životného prostredia v obci.
Vo väčšej miere Vás žiadame o využívanie separovaného zberu plastov, skla, kovov a kompozitných obalov podľa kalendára vývozu na vývoznej trase.

Odpad patrí na smetisko, nevytvárajme si vlastné smetiská a dbajme o kvalitu životného prostredia. Skúsme sa o to pričiniť všetci!

S pozdravom
Martin Pavlík
starosta obce