Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

VZN prijaté v roku 2018

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 9/2018 ktorým saschvaľuje Prevádzkový

poriadok pohrebiska na území obce Makov

 

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 1/2018 o financovaní

originálnych kompetencií  Obce Makov na úseku školstva

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 2/2018 o poskytovaní

opatrovateľskej služby

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 3/2018 o poskytovaní

prepravnej služby

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 4/2018 o poskytovaní

sociálnej služby v útulku

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 5/2018 o poskytovaní

prepravnej služby o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Makov

č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase

jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Makov

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 6/2018o zrušení

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Makov č. 10/2015 o umiestňovaní

volebných plagátov v obci Makovč. 6/2018o zrušení Všeobecne záväzného

nariadenia Obce Makov č. 10/2015 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Makov

ikona pdf

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV č. 7/2018 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Makov

ikona pdf

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV  č. 8/2018  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Makovov