Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Oznámenie o zaniknutí mandátu poslanca OZ v Makove


znak

O Z N Á M E N I E  o zániku poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca  Obecného zastupiteľstva v Makove

Starosta obce Makov oznamuje, že s účinnosťou od 3. apríla 2018 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove p. Rastislavovi Gajdošovi podľa § 25, ods. 2 c) zákona č. 369/1990 Zb., keď na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. apríla 2018 sa ústne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Makov, ktoré vzdania sa obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie v uznesení č. 29/2018 zo dňa 03.04.2018.

 

V zmysle § 192, ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, starosta OBCE Makov oznamuje nastúpenie náhradníka – kandidáta, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode.

Na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Makov nastupuje ako náhradníčka Mgr. Anna Bugalová, kandidátka strany SMER – sociálna demokracia s počtom platných hlasov 247, trvale bytom Makov 194, 023 56 Makov s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 4. apríla 2018. Funkcie poslankyne obecného zastupiteľstva sa ujme v mysle § 25, ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

V Makove, dňa 4. apríla 2018

Martin Pavlík
starosta obce Makov