Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.8.2018

cenovaponuka

 

Z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 15. augusta 2018 o 8. 30 hod, t. j. v stredu

v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.


Program:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce


2. Voľba obecného kontrolóra pre funkčné obdobie 2018-2024
Predkladá: Jozef Pavlík, zástupca starostu obce
3. Nakladanie s majetkom obce
A/ Opakované uzavretie zmlúv o nájme bytov a prenájom bytov v BD Makov-Čierne 17
a Makov 383
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správkyňa BD
B/ Odpredaj prebytočného majetku pozemkov CKN 5183 a CKN 5184
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správkyňa pozemkov
4. Prerokovanie protokolu o vykonaní previerky na úseku ochrany ovzdušia a MZZO
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, úsek ovzdušia
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. ZáverMartin Pavlík
starosta obce