Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 24. apríla 2019

 

cenovaponuka

 

V súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 24. apríla 2019 o 8.00 hod v zasadačke budovy Domu kultúry Makov

Program:

1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Predkladá : Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
3. Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Makove
Predkladá: Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ
4. Schválenie Štatútu Obce Makov
Predkladá: Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ
5. Schválenie Štatútov komisií Obecného zastupiteľstva v Makove
Predkladá: Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ + predsedovia komisií
6. Schválenie Zásad financovania darcov krvi
Predkladá: Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ
7. Príprava voľby riaditeľa ZŠ s MŠ, r. o., Makov č. 264 pre funkčné obdobie 2019-2024, vyhlásenie výberového konania
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce, Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ
8. Nakladanie s majetkom obce
A/ Opakované uzavretie zmlúv o nájme bytov a prenájom bytov v BD Makov-Čierne 17 a v BD Makov 383
Predkladá: František Chuděj, správca BD
B/ Prenájom pozemku CKN 9194 Milanovi Šperkovi, Makov 373
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca pozemkov
C/ Odpredaj prebytočného majetku pozemkov CKN 11742/2, CKN11743/2, CKN 11751, CKN11752 v časti Makov – Kopanice – Nová Dedina (Juraj Tabaček, Dušan Vavrek) – nesúhlas so schválenou cenou za odkúpenie pozemkov
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca pozemkov
D/ Majetko-právne vysporiadanie pozemku EKN 5109 – pri RD s. č. 43 Boženy Bobulovej, Urmince 438
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca pozemkov
9. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Makov na roky 2016-2020
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca odpadového hospodárstva
10. VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. - Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2018
Predkladá: Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r.o.
11. Schválenie VZN, ktorým sa určujú podmienky nájmu a podnájmu nebytových priestorov v obci Makov
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za február, marec 2019
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
14. Schválenie spracovania zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver

Martin Pavlík
starosta obce