Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pozvánka na zasadnutie OZ 4.12.2019

cenovaponuka

V súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 4. decembra 2019 o 8.00 hod. v zasadačke budovy Domu kultúry Makov.

Program:

1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce


2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Predkladá : Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
3. Nakladanie s majetkom obce
A/ Opakované uzavretie zmlúv o nájme bytov v BD Makov 383 a BD Makov – Čierne 17
Predkladá: František Chuděj, správca BD
B/ Vysporiadanie miestnej komunikácie MD15- k BD Makov-Čierne 17 do vlastníctva obce Makov
Predkladá: František Chuděj, správca MK
4. Schválenie VZN Obce Makov o miestnych daniach v obci Makov
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, úsek daní a poplatkov
5. Schválenie VZN Obce Makov o miestnom poplatku v obci Makov
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, úsek daní a poplatkov
6. Schválenie VZN Obce Makov o nakladaní s odpadom na území obce Makov
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, odpadové hospodárstvo
7. Schválenie VZN Obce Makov o poskytovaní sociálnych služieb v ZpS Makov 62
Predkladá: Mgr. Martina Dodeková, vedúca ZpS
8. Schválenie VZN Obce Makov o poskytovaní opatrovateľskej služby
Predkladá: Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka obce
9. Schválenie VZN Obce Makov o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
Predkladá: Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka obce
10. Informatívna správa o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb
Predkladá: Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka obce
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za mesiace 7/2019-10/2019
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
13. Schválenie 3. úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2019
Predkladá: Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka OÚ
14. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Makov pre rok 2020
Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
15. Schválenie rozpočtu Obce Makov pre rok 2020
Predkladá: Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka OÚ
16. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
Predkladá: Mgr. Iveta Chromíková, úsek zabezpečovania OZ
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver

Martin Pavlík
starosta obce