Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Články

Voľby do orgánov samosprávnych krajov -Informácie pre voliča

 

Vážení spoluobčania,dňa 4. novembra 2017, t. j. v sobotu, v čase od 7.00 hod do 22.00 hod sa uskutočnia voľby do samosprávnych krajov.

 

Obec Makov patrí do obvodného volebného obvodu Žilinského samosprávneho kraja č.2.

 

Pre voľby sú pripravené dve volebné miestnosti v budove Obecného úradu Makov:
- v zasadačke Obecného úradu Makov pre časti obce Potok, Čierne, Kopanice, Trojačka
- v obradnej sieni Obecného úradu Makov pre ústredie obce.

 

Postup hlasovania:
Pred hlasovaním preukážete svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca. Potom dostanete od členov komisie 2 hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte podpisom. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva môžete krúžkovať najviac 8 kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu žilinského samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta 33 €.

 

Kto nemá možnosť do volebných miestností prísť zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže sa nahlásiť na telefónnych číslach: 0915 535 262, 0911 772 660. Navštívia vás 2 členovia volebnej komisie a budete mať možnosť odvoliť doma do prenosnej volebnej schránky.

 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK podľa volebných obvodov

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií : 

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Makov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Okrsky pre voľby do VÚC 4. november 2017

 

Oznámenie o delegovaní členov do okrskových volebných komisií

 

Kandidátne listiny 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV č. 10/2015 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Makov 

 

VYHLÁSENIE VOLIEB 

 

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

I.
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.


II.
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
 zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.


III.
Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


IV.
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. 
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.


Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.


Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.