Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.8.2018

cenovaponuka

 

Z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 15. augusta 2018 o 8. 30 hod, t. j. v stredu

v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.


Program:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce

Pozvánka na spomienkovú oslavu 74. výročia SNP

snp top

 

Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Žilinasrdečne pozývajú všetkých občanov na spomienkové oslavy  74. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 27. augusta 2018 o 12.00 hod. pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žižku v Makove.

Okresný úrad v Čadci pozemkový a lesný odbor informuje

Informacie

 

Opatrenia-oznámenie o začatí konania.

OÚ Čadca, PLO vykonal 23.6.2018 za účasti NLC Zvolen, LOS Banská Štiavnica ohliadku lesných porastov časti územia okresu Čadca. Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný (OÚ Čadca, PLO) vykonal 28.6.2018- 6.7.2018 štátny dozor zameraný na ochranu lesa a vykonávanie náhodnej ťažby (NŤ) vo vzťahu k povinnostiam pri ochrane lesa, ktoré sú obhospodarovatelia lesa povinní dodržiavať.

POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020

Informacie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zil inskeho-kraja-na-roky-2016-2020je zverejnený strategický dokument "POH Žilinského kraja na roky 2016 - 202", kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.