Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Oznámenie o zaniknutí mandátu poslanca OZ v Makove


znak

O Z N Á M E N I E  o zániku poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca  Obecného zastupiteľstva v Makove

Starosta obce Makov oznamuje, že s účinnosťou od 3. apríla 2018 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove p. Rastislavovi Gajdošovi podľa § 25, ods. 2 c) zákona č. 369/1990 Zb., keď na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. apríla 2018 sa ústne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Makov, ktoré vzdania sa obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie v uznesení č. 29/2018 zo dňa 03.04.2018.

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

poziare02

 
Vzhľadom  k  rýchlemu nástupu teplých a jarných dní  a   nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci  Vás  upozorňuje   na dôsledné zabezpečenie  ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev  a prírodného prostredia) pred požiarmi. Zo strany  obce. je nutné  realizovať nasledovné  opatrenia:

Krádež dreva v obecnom lese

 

28951984 1046372695502625 4044957056426311680 n

 

Na parcele,kde je výhradným vlastníkom obec Makov,došlo ešte koncom roka 2017 k výrubu a odcudzeniu väčšieho množstva drevnej hmoty. Na základe tejto skutočnosti obec Makov dala vypracovať „Znalecký posudok“ vo veci určenia objemu a hodnoty vyťaženej guľatiny na tejto parcele.  Podľa znaleckého posudku bolo bez vedomia a súhlasu obce Makov vyťažených 116,12 m3 drevnej hmoty dreviny vo výške minimálne 9522,68 € s DPH.

Povinne zverejňované informácie

 

- v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE

a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:
Obec Makov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.
Obec Makov je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.