Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ 22.2. 2017

           Z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa  22. februára  2017  o 8. 30 hod.

                                           t. j. v stredu v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

Program:


1. Otvorenie, schválenie navrhovateľa uznesení, overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce


2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Predkladá : Jozef Pavlík, zástupca starostu obce


3. Nakladanie s majetkom obce
A/ Schválenie odpredaja pozemku CKN 5188 a CKN 5190 v k. ú. Makov – Čierne Rastislavovi Holákovi, bytom Makov-Čierne 193
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca pozemkov


B/ Štefan Krkoška a manž. Irena, Makov 320 – Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 177/73
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca pozemkov
C/ Opakovaný prenájom bytov v bytovom dome Makov – Čierne 17
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca BD
D/ Opakovaný prenájom bytov v bytovom dome Makov 383
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca BD
E/ Prejednanie návrhu zvýšenia zábezpeky v bytových domoch Makov – Čierne 17 a Makov 383
Predkladá: Bc. Stanislava Gregušová, správca BD
F/ Prerokovanie prenájmu priestorov v prístrešku polyfunkčného objektu Makov – Čierne č.17
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce, František Chuděj, zamestnanec OÚ


4. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu pre stavbu „Obecný úrad Makov č. 60-zníženie energetickej náročnosti“
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce, František Chuděj, zamestnanec OÚ


5. Schválenie VZN Obce Makov o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva
Predkladá: Mgr. Iveta Chromíková, úsek školstva


5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
Predkladá : Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce


6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za mesiace 1-2/2017
Predkladá : Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce


7. Rôzne


8. Diskusia


9. Návrh na uznesenie


10. Záver

 

    Martin Pavlík, starosta obce   

 

Návrh VZN č.../2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

Návrhy VZN na uplatnenie pripomienok

Občania môžu uplatniť pripomienky k všeobecne záväzným nariadeniam ešte pred ich prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve.
K návrhu nariadenia podľa § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Predložené návrhy:  

 

VZN č...../2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

 

 

Občania môžu uplatniť svoje pripomienky písomne na tlačive – Tlačivo-Pripomienky k VZN

 

 zaslaním vyplneného tlačiva s pripomienkami poštou na adresu Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov
 alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">

 

 

 

Uzavretie manželstva v Makove v roku 2016

manzelstvo sobas

 

 

30.4.2016 - Milan Kubinec, Makov 49 a Nikola Korchaníková, Makov 337

4.6.2016 - Jozef Comorek, Turzovka a Dana Krkošková, Makov 310

18.6.2016 – Marek Dička, Turzovka a Sára Štepková, Makov 330

18.6.2016 – Michal Voldán, Chrudim a Monika Stoláriková, Makov-Čierne 133

Narodili sa v roku 2016

batola

 

3.1.2016 – Rebeka Ragulová, rodičia Janka Ragulová, rod. Pavelková a Kamil Ragula, Makov-Čierne 146

15.1.2016 – Teo Perďoch,rodičia Zuzana Jarkovská a Miloš Perďoch, Makov-Kopanice 260

26.2.2016 – Tereza Ďuranová,rodičia MUDr. Alena Ďuranová,rod. Bajcárová a Ing. Ivan Ďuraj, Makov 144

 

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že na adrese: http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov je zverejnené oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“, kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Toto oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce, na obecnej webovej stránke a v obecnom infokanáli.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. Ř. Štefánika 1, 010 01 Žilina do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené – do 02.01.2017.
Zároveň Vám oznamujeme, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční podľa § 11 ods. 3 zákona dňa 03. 01. 2017 o 10.00 hod na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49 Žilina.