Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Sociálny úsek obce – nová kancelária

 

Informacie

 

Týmto Vám dávame na vedomie, že kancelária sociálnej pracovníčky obce, Mgr. Moniky Hrtúsovej, sa nachádza na prízemí budovy Obecného úradu v Makove. Sociálna pracovníčka obce, Mgr. Monika Hrtúsová, Vám poradí v spleti sociálnych zákonov, poskytne základné sociálne poradenstvo a podá bližšie informácie o sociálnych službách

Modernizácia interiéru DK Makov - VIZUALIZÁCIA

dd

 

 

 

Po 30-tich rokov nepretržitej prevádzky nášho DK a minuloročnej výmene strešnej krytiny spolu so zateplením stropu a čelnej časti - plánuje obec Makov v roku 2018 modernizáciu vnútorných priestorov,ktorá je už veľmi potrebná. Keďže bol už dávnejšie naplánovaný tradičný „Farský ples“ na 13.1.2018,rekonštrukčné práce začnú pravdepodobne vo februári nasledujúceho roka.

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov CKN 5182/4 a CKN 5180 z dôvodu hodného osobitného zret

Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov zverejňuje zámer odpredaja pozemkov:

- CKN 5182/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, v časti obce Makov – Čierne – Belone a - CKN 5180 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, v časti

Okresný úrad Čadca oznamuje

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zlepsenie-prepojenia-ciest-okresov-tesin-cadca-dialnicou-d3-v-ramci-si je zverejnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN - T“, kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho kópie, odpisy a výpisy. Do papierového spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca. Toto oznámenie je zároveň zverejnené aj na úradnej tabuli obce a na obecnej webovej stránke.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené – do 21.11.2017.

Prístupové cesty do osád

Pokračujeme v skvalitňovaní prístupových ciest do osád. Na ceste smer Buková v najkritickejšom úseku došlo k osadeniu panelov. U Valíčkov sme pokračovali v prečisťovaní a takisto rozširovaní priekop, aby mala kadiaľ voda odtekať. Na moste v smere do Bobíkov sa nám prepadla časť vozovky, preto sme oporný múr obložili veľkými kameňmi a betónom spojili most s vozovkou. V Potoku sme spevnili cestu betonovými podvalmi.