Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov CKN 5182/4 a CKN 5180 z dôvodu hodného osobitného zret

Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov zverejňuje zámer odpredaja pozemkov:

- CKN 5182/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, v časti obce Makov – Čierne – Belone a - CKN 5180 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, v časti

Okresný úrad Čadca oznamuje

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zlepsenie-prepojenia-ciest-okresov-tesin-cadca-dialnicou-d3-v-ramci-si je zverejnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN - T“, kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho kópie, odpisy a výpisy. Do papierového spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca. Toto oznámenie je zároveň zverejnené aj na úradnej tabuli obce a na obecnej webovej stránke.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené – do 21.11.2017.

Prístupové cesty do osád

Pokračujeme v skvalitňovaní prístupových ciest do osád. Na ceste smer Buková v najkritickejšom úseku došlo k osadeniu panelov. U Valíčkov sme pokračovali v prečisťovaní a takisto rozširovaní priekop, aby mala kadiaľ voda odtekať. Na moste v smere do Bobíkov sa nám prepadla časť vozovky, preto sme oporný múr obložili veľkými kameňmi a betónom spojili most s vozovkou. V Potoku sme spevnili cestu betonovými podvalmi.

Štúdia chodníkov v obci Makov

mapka chodnikya

 

Obec Makov má spracovanú štúdiu chodníkov od centra obce smer železničná stanica a takisto pokračovanie chodníka nad cintorínom popri ceste I/10. Prebehlo prvé stretnutie vedenia obce s dotknutými majiteľmi RD a pozemkov, ktoré bolo veľmi konštruktívne a našla sa zhoda názorov v ďalšom postupe, nakoľko sú nevyhnutné ústupky zo strany občanov v tejto miestnej časti,za čo im samozrejme veľmi pekne ďakujeme.Začíname 

spracovávať PD k týmto chodníkom, takisto bude prebiehať výkup pozemkov pod danú stavbu.Takisto je dobré, že v budúcom roku 2018 sa v časti nad cintorínom bude kompletne meniť staré vodovodné potrubie za nové.

Skvalitňovanie a údržba prístupových ciest

d

 

 

 

Obec Makov pokračuje v skvalitňovaní a údržbe prístupových ciest do jednotlivých častí našej obce. Pridaním odvodňovacích žlabov, panelov a zrovnaním terénu štrkom sme dokončili a sprejazdnili aj pre osobné autá, cestu na Kršlisko.U Valíčkov sme vymenili nevyhovujúcu odtokovú rúru za novú a prečistili priekopy. V Potoku sme na MK osadili liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou.

Spúšťame službu SMS info.

47997 SMSINFO

 

Vzhľadom na ukončenie zmluvy s mobilným operátorom O2 Obec Makov prestala v polovici roka zasielať SMS oznamy. Za tento výpadok sa občanom ospravedlňujeme. Od 15.8.2017 začíname zdarma  ponúkať službu pod názvom SMS- info novým poskytovateľom eGovSystems. Ide o inovatívny a bezpečný spôsob doručovania oznamov s plnou ochranou súkromia širokým skupinám odberateľov.