Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Informácia pre občanov

brumo

Vážení spoluobčania, CHKO Kysuce upozorňuje, že s veľkou pravdepodobnosťou sa v katastri našej obce pohybuje jedinec medveďa hnedého. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti neodporúčame približovať sa k zvieraťu ani ho sledovať za účelom fotografovania. Mladá medvedica nejaví voči človeku prirodzenú plachosť, ani agresívne správanie. Keďže ide o chránený druh, odstrel medveďa je úplne posledná možnosť, ktorej sa správa CHKO chce vyhnúť. Touto cestou Vás žiadame, aby ste ste sa v lese pohybovali s obozretnosťou a dbali na svoju bezpečnosť. V prípade potreby, kontaktujete správu CHKO Kysuce  na tel.č.0903 298429

Úprava toku Kysuca a asfaltovanie cesty II/487

úprava toku kysuce

 

Investor stavby Slovenský vodohospodársky podnik /SVP/,štátny podnik OZ Piešťany spolu so zhotoviteľom VÁHOSTAV-SK a.s začali výrubom drevín práce na stavbe “Úprava toku Kysuca”.Počas spomínanej stavby bude zvýšený pohyb ťažkých mechanizmov,prosíme všetkých občanov o toleranciu a spoluprácu,aby nám upravená časť Kysuce čo najskôr skrášlila túto časť našej obce. 

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 05.03.2019 podala Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zastúpení: Mgr. Anton Varecha, starosta obce, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 1 ks jedľa (Abies) - na pozemku parcela č. KN–E 20114 (zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Vysoká nad Kysucou, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Dôvod výrubu dreviny - drevina predstavuje bezpečnostné riziko zlomením alebo pádom na obyvateľov a na majetok, nakoľko rastie v blízkosti RD č.1090 na parcele č. KNC 3623 v k.ú. Vysoká nad Kysucou.

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet Obce Makov na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 93 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 34 325 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 139 502 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2018. Po uplatnení finančných operácií je kapitálový rozpočet v prebytku. 

Rozpočet obce na rok 2019