Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Odpadové hospodárstvo

Vývoz a likvidácia objemného odpadu a drobného stavebného odpadu

Obec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 09.10.2017 do 13.10.2017 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci.
Vývoz odpadu budú vykonávať zamestnanci Obce Makov.
Vývoz sa bude uskutočňovať tak, že občania a vlastníci nehnuteľností, za ktoré je uhrádzaný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v deň vývozu pripravia odpad na kraj nehnuteľností (komunikácie) tak, aby bol viditeľný a prístupný traktorom a neobmedzoval cestnú premávku.
Predmetom zberu je objemný odpad a drobný stavebný odpad: nepotrebný, vyradený nábytok, drevo, elektrospotrebiče, staré vyradené televízory, chladničky, práčky, akumulátory, rôzne použité oleje, zvyšky farieb v nádobách, rozmerný šrot, odpad zo stavieb z bežných udržiavacích prác a pod., vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností (jednoducho všetko, čo je odpadom a nevojde sa do bežnej zberovej nádoby). Predmetom likvidácie nie sú pneumatiky a nie je ním ani priemyselný odpad právnických osôb.
Od Vašej nehnuteľnosti odvezieme akékoľvek množstvo objemného a drobného stavebného odpadu.
V zmysle VZN Obce Makov č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Makov je poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,078 €/1 kg. V prípade, že potrebujete od svojej nehnuteľnosti odviezť takýto odpad, zamestnanci obce, ktorí vývoz vykonávajú, majú objednávkové tlačivá, ktoré si vyplníte, aby Vám obec mohla vystaviť faktúru na úhradu poplatku. Bez vypísania objednávky drobný stavebný odpad nebude odvezený!
Ak budete dávať do zvozu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu železný šrot, podľa možností ho nechajte za plotom u Vás, my ho odtiaľ odoberieme. Predíde sa tak krádežiam tohto železného šrotu. Šrot bude od Vás odobratý bezplatne bez žetónov.
Upozorňujeme občanov, že v prípade, že bude nachystaný na vývoz odpad, ktorý si môžete umiestniť do svojej vlastnej zbernej nádoby a dať vyviezť ako komunálny odpad, takýto odpad bude od Vašej nehnuteľnosti odobraný iba v prípade, že nachystáte potrebný počet žetónov, ako keby ste vyvážali „popolnice“. Ak žetóny nebudú nachystané alebo pripevnené k odpadu, takýto odpad nebude odobratý a bude nechaný.

Program vývozu objemného a drobného stavebného odpadu

09. 10. 2017 - Vidielky, ulica k M. Nemcovi, celé Obracane, ulica od RD 33 po most u p. Suranovej, ulica k stredisku SSC, ulica od mostu u p. Suranovej smer žel. stanica až po Espresso Skalka a ďalej ulica od žel. stanice až po Cukráreň u p. Kistanovej, ulica pod Grapami. Potok od Sv. Jána, Husare, k J. Bugalovi, až do Bajcari, Bittale.
___________________________________________________
10. 10. 2017 - Od hlavnej križovatky I/10, Labaje až na Pančavu, okolie cintorína, Prachare, Greguše. Od hlavnej križovatky I/10, Čierne až po koniec Čierneho u Holákov k nehnuteľnosti p. Masnicovej, vrátane bytovky č. 105, IBV u Škorňov, IBV oproti ihriska, ihrisko, Šubíky po p. Stolárika a p. Jozefa Kubinca, ulica k p. Zuzčákovej, Belone.
___________________________________________________
11. 10. 2017 - Ústredie od hlavnej križovatky I/10 po Chatu Makov, Zákl. škola, Dom kultúry, ulica poza Požiarnu zbrojnicu, cesta k starej vodárni a k p. Suranovi, stará cesta od J. Čičku po rodinu Slávikovú, stará cesta okolo RD Slaninákovej, cesta k Jozefovi Adamcovi, Moravčíky, Bugale.
___________________________________________________
12. 10. 2017 -Od Chaty Makov smer Kopanice, Jandale, Nová Dedina, Valíčky, Kopanice - Papaje, Lovase, u Fabši, Jaše, Buková, Kopanice –Kršlisko, Kasárne, čierne skládky.
___________________________________________________
13. 10. 2017 - Od Chaty Makov, Riečky, Cestný hraničný priechod, Trojačka, Zadky, Vŕšok, cesta k p. Zemanovej, Bumbálka, čierne skládky.

 

Vývoz bude uskutočnený v uvedených dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod.
Žiadame občanov, aby sa zbavili nepotrebného odpadu a prispeli tak ku zvýšeniu kvality životného prostredia v obci. Vo väčšej miere Vás žiadame o využívanie separovaného zberu plastov, skla, kovov a kompozitných obalov podľa kalendára vývozu na vývoznej trase. Odpad patrí na smetisko, nevytvárajme si vlastné smetiská a dbajme o kvalitu životného prostredia. Skúsme sa o to pričiniť všetci!

Výzva Združenia TKO Semeteš, n. o


i 235278

Opätovne upozorňujeme občanov Obce Makov, že zber separovaných zložiek sa bude vykonávať iba u tých občanov, ktorí budú mať tieto uložené v transparentných vreciach. Sklo uložené v tenkých vreciach či už priesvitných alebo farebných nebude odobraté. Dôvod je skutočnosť, že pri manipulácií dochádza často k pretrhnutiu vreca a k porezaniu posádky, ak sú tam črepy.