Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26.2. 2019

SSD logo

Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že  dňa  26.2. 2019 bude v čase od 7.30 – 17.30 hod.  prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnea.s. pre toto odberné miesto :

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 6.3.2019

SSD logo

Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že  dňa  6.3.2019 bude v čase od 7.30 – 16.00 hod.  prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnea.s. pre toto odberné miesto :

Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní do OVK

 

Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách prezidenta SR. V zmysle § 49 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Makov doručiť:

Odvolanie mimoriadnej situácie

kalamita

 

Po splnení úloh znižovania rizík ohrozenia, pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vzhľadom na to, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, Obec Makov podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  o d v o l á v a dňa 18. 01. 2019 o 12.00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu.

Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce.