Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

VZN prijaté v roku 2017

ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie  obce Makov č.1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na  úseku školstva  Zrušené - nahradené VZN Obce Makov č. 1/2018 zo dňa 28.2.2018
                       
ikona pdf  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 2/2017,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné    nariadenie Obce Makov č. 8/2015 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a    pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 6/2017 dňa 6.12.2017

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
ikona pdf  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV  č. 4/2017  o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 5/2017o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Makov 264
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 6/2017 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania

(Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov  č. 7/2017 o nakladaní s odpadmi na území obce MakovObce Makov  č. 7/2017 o nakladaní s odpadmi na území obce Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 8/2017 o miestnom poplatku v Obci Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 9/2017 o miestnych daniach v Obci Makov
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 10/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Makov
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2008 Obce Makov, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Obce Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 12/2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Makov

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi


Vhasici detizhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz:

Nominácia na Knihu Kysúc - básnická zbierka TAKTO

 

 

Obrázok2

 

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja predstavuje nominované knihy v anketovej čitateľskej súťaži Kniha Kysúc 2016. Jednou z nich je aj básnická zbierka Marty Harajdovej TAKto. Podporme spoločne úspešnú autorku a makovskú rodáčku pani Martu Harajdovú zahlasovaním za jej knihu. Anketový lístok môžete vyplniť doma, priamo v našej knižnici, alebo on-line na stránke Kysuckej knižnice, kde sa dozviete aj všetky podrobnosti o súťaži. Hlasovací lístok nájdete aj v týždenníku Kysuce.

KASÁRENSKÝ SLALOM 2017- Kasárne Javorníky (obec Makov)

Obrázok1

 

Krásne slnečné počasie a ideálne lyžiarske podmienky privítali v nedeľu 12. marca 2017 priaznivcov lyžovania na 1. ročníku KASÁRENSKÉHO SLALOMU v stredisku KASÁRNE JAVORNÍKY 905 – 1070m n.m. (obec Makov).Organizátori:  Stredisko Kasárne Javorníky a Združenie pre rozvoj strediska, Hotel Hájenka, Penzión Javorník pripravili trať na slalom v dĺžke 500m. Súťažilo sa na 2. kola, rozhodujúci bol lepší čas.

„Fašiangové posedenie spojené s pochovaním basy

IMG 1819

 

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 27. 02. 2017

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a končí v utorok, deň pred Popolcovou stredou, štyridsať dní pred Veľkou nocou. Toto obdobie je zároveň obdobím pôstu, obdobím bez zábav a tancovačiek. Preto sme fašiangy v zariadení pre seniorov ukončili tradičnou fašiangovou veselicou a symbolickým pochovaním basy.

 

 

Realizujeme projekt Tu sme v bezpečí !

                                                               

f6

 

 Aktivita február 2017 - maľovanie miestnosti 

Starší žiaci miestnosť dôkladne vymaľovali na bielo a upratali. Tí menší zatiaľ vybrali z niekoľkých návrhov motív na maľovanú tapetu. Zhodli sa na motíve z odtlačkov dlaní. Deti táto aktivita veľmi bavila a z výsledku svojej práce mali veľkú radosť. Tapeta krásne zútulnila priestor okolo vchodových dverí a rozvešané pestrofarebné balóniky miestnosť  oživili.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

123456

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto Obec Makov ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 23. 02. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lipa 1 ks – na pozemku parc. č. KNC 189/1 v k. ú. Makov, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Voľnočasové aktivity spestrujú život klientom v ZPS

cca zps1

 

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o našich klientov je kultúrna a záujmová činnosť. Snažíme sa zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy obyvateľov napĺňať a organizovať ich voľný čas a podporiť priateľské a medziľudské vzťahy. Stretnutia organizované s kultúrnym programom, na ktorých sa zúčastňujú naši obyvatelia spolu s ľuďmi z obce, deťmi z MŠ či ZŠ, prispievajú k lepšej adaptácii a socializácii, k akceptácii a spolupráci.